FINANCE BUSINESS PARTNERS

Raporty finansowe to narzędzia, dzięki którym inwestorzy, analitycy oraz inne zainteresowane strony mogą zrozumieć kondycję finansową przedsiębiorstwa. Rozróżnienie między raportami bieżącymi a okresowymi jest istotne dla pełnego zrozumienia strategii i wyników firmy. Dzisiaj wyjaśnimy różnice między tymi dwoma rodzajami raportów. Zapraszamy!

Różnice między raportami finansowymi bieżącymi a okresowymi

Poniżej omówimy, czym różnią się raporty finansowe bieżące i okresowe.

Raporty bieżące

Raporty finansowe bieżące są tworzone i publikowane w krótkim czasie po zaistnieniu określonych zdarzeń lub transakcji mających istotny wpływ na sytuację finansową spółki. Ich głównym celem jest zapewnienie aktualnych informacji. Do raportów bieżących można zaliczyć komunikaty o znaczących umowach, zmianach w składzie zarządu, prognozach finansowych czy też innych istotnych wydarzeniach.

Raporty okresowe

Z kolei raporty okresowe dostarczają kompleksowego podsumowania działalności finansowej spółki w określonym czasie. Zazwyczaj publikowane są co kwartał lub rocznie i zawierają szereg dokumentów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie przepływów pieniężnych. Raporty te pozwalają na dogłębną analizę wyników finansowych, efektywności operacyjnej oraz kondycji finansowej firmy.

Kto zajmuje się opracowywaniem raportów finansowych?

Opracowaniem raportów finansowych spółek zajmują się z reguły działy finansowe lub księgowość danego przedsiębiorstwa. Do najważniejszych osób odpowiedzialnych za ten proces należą główny księgowy (Chief Financial Officer – CFO) oraz zespół księgowych i analityków finansowych. W przypadku raportów wymagających większej precyzji i obiektywizmu, przedsiębiorstwa mogą również korzystać z usług zewnętrznych audytorów lub doradców finansowych, którzy weryfikują i uwiarygadniają informacje przedstawione w raportach.

Weźmy na przykład dużą, międzynarodową korporację. Kiedy firma ta ogłasza wprowadzenie na rynek nowego produktu, publikuje bieżący raport, informując rynek o potencjalnym wpływie tego wydarzenia na jej wyniki finansowe. Z drugiej strony, jej roczny raport finansowy dostarcza kompleksowego przeglądu wszystkich operacji finansowych firmy w danym roku, umożliwiając analizę trendów sprzedaży, kosztów i zyskowności poszczególnych segmentów.

Pamiętajmy, że za opracowaniem tych wszystkich raportów stoją zespoły profesjonalistów, którzy dbają o to, aby dane były nie tylko aktualne i rzetelne, ale również zgodne z obowiązującymi standardami i przepisami. Dzięki ich pracy świat finansów staje się bardziej przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych stron.