FINANCE BUSINESS PARTNERS

Raporty finansowe są dokumentami stanowiącymi zapis sytuacji finansowej i wyników działalności przedsiębiorstwa, które są przygotowywane zazwyczaj w regularnych odstępach czasu. Mogą być przygotowywane na potrzeby zewnętrznych użytkowników, takich jak inwestorzy, kredytodawcy, regulatorzy, a także wewnętrznych, jak zarząd firmy. Jak często należy przygotowywać raporty i jakie korzyści z tego płyną?

Jak często należy tworzyć raporty finansowe?

Częstotliwość przygotowywania raportów finansowych zależy od kilku czynników, w tym od regulacji prawnych, wymogów branżowych, a także wewnętrznej polityki danej firmy. Można jednak wyznaczyć kilka typowych okresów sprawozdawczych, które obowiązują w wielu przedsiębiorstwach.

Miesięczne

Wiele firm przygotowuje raporty finansowe co miesiąc, aby śledzić postępy i szybko reagować na zmiany w sytuacji finansowej.

Kwartalne

Kwartalne raporty finansowe są standardem w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie publiczne spółki giełdowe są zobowiązane do składania raportów kwartalnych formularza 10-Q do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Roczne

Roczne sprawozdania finansowe są wymagane przez prawo w większości krajów. Dla publicznych spółek giełdowych obejmują one dokładniejsze sprawozdanie o działalności i wynikach finansowych firmy, zazwyczaj prezentowane w formie raportu rocznego i formularza 10-K składanego do SEC.

Półroczne

Niektóre kraje i firmy wymagają również półrocznych raportów finansowych, które zapewniają aktualizację wyników finansowych i operacyjnych w połowie roku.

Co daje przygotowywanie raportów finansowych?

Głównym celem tego typu dokumentów finansowych jest dostarczenie istotnych danych ekonomicznych zainteresowanym stronom. Ponadto informacje zawarte w raportach finansowych pomagają zarządowi, inwestorom i kredytodawcom w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji, finansowania oraz innych aspektów działalności gospodarczej. Co więcej, firmy są zobowiązane do sporządzania raportów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz przyjętymi standardami rachunkowości, co gwarantuje wiarygodność prezentowanych danych.

Jak powinny być przygotowywane raporty finansowe?

W wielu przypadkach wymagane są standardowe formaty i zasady rachunkowości, które muszą być stosowane przy tworzeniu takich dokumentów. Umożliwiają one porównywanie wyników następujących po sobie okresów oraz wyników różnych firm. Raporty finansowe obejmują dokumenty, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, każdy z nich odgrywając ważną rolę w przedstawianiu różnych aspektów finansowych przedsiębiorstwa.
Istotny jest także sposób przedstawiania danych. Nowoczesne firmy wykorzystują w tym celu zaawansowane technologie, które pozwalają na wygodny dostęp do danych przy użyciu dowolnych urządzeń.

Jeśli szukasz firmy, która będzie przygotowywała dla Twoje firmy raporty finansowe na najwyższym poziomie, to skontaktuj się z nami.