FINANCE BUSINESS PARTNERS

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy wyjaśnić wam, co dokładnie bierze się pod uwagę przy wycenie inwestycji oraz czy są jakieś ogólnie przyjęte zasady co do wyceny inwestycji. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszamy do lektury.

Zasady wyceny inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe obejmują różnorodne aktywa, jak:

  • akcje,
  • obligacje,
  • pożyczki długoterminowe,
  • nieruchomości,
  • wartości niematerialne.

Ich wycena odbywa się co najmniej raz w roku, na dzień bilansowy. Ustawa o rachunkowości w Polsce wskazuje na kilka sposobów wyceny tych aktywów, w tym według cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej, czy ceny rynkowej.

Zasady wyceny inwestycji długoterminowych są ważne dla zrozumienia i prawidłowego zarządzania wartościami aktywów trzymanych przez przedsiębiorstwa przez dłuższy czas. To zazwyczaj aktywa, które nie są przeznaczone do szybkiej odsprzedaży, ale służą długoterminowym celom, takim jak generowanie przychodów, przyrost wartości, czy inne korzyści ekonomiczne.

Nieruchomości i wartości niematerialne wyceniane mogą być według cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej (z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości) lub według ceny rynkowej.

Udziały, akcje i obligacje można wyceniać według ceny nabycia (z uwzględnieniem ewentualnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości), wartości godziwej, lub skorygowanej ceny nabycia.

Pamiętaj, że zasady wyceny mogą się różnić w zależności od specyfiki danej inwestycji. Dlatego też zaleca się konsultację z ekspertami w zakresie rachunkowości i finansów,

Zasady wyceny inwestycji krótkoterminowych

Zasady wyceny inwestycji krótkoterminowych różnią się od tych stosowanych do inwestycji długoterminowych głównie ze względu na ich krótszy czas i związane z tym różnice w ocenie ryzyka oraz potencjalnego zwrotu.

Inwestycje krótkoterminowe to najczęściej aktywa, które firma planuje przekształcić w gotówkę, sprzedać, lub zużyć w ciągu roku, lub w krótszym okresie obrachunkowym. Do tej kategorii zazwyczaj zalicza się wierzytelności, bony skarbowe, bony pieniężne, certyfikaty depozytowe, lokaty międzybankowe, swapy walutowe i inne aktywa płynne.

Inwestycje krótkoterminowe często są wyceniane na rynkowej wartości godziwej, szczególnie jeśli są to instrumenty finansowe. W przeciwieństwie do niektórych inwestycji długoterminowych, które mogą być wyceniane według kosztu historycznego, inwestycje krótkoterminowe są zazwyczaj bardziej płynne i ich wartość rynkowa jest bardziej aktualnym i trafnym wskaźnikiem wartości.

Szeroko przyjęto zasadę ostrożności, która oznacza, że w przypadku niepewności co do wartości inwestycji krótkoterminowych, należy wybrać niższą z dwóch możliwych wartości – kosztu nabycia lub wartości rynkowej.

Wycena inwestycji krótkoterminowych wymaga szczególnej uwagi ze względu na ich płynność i zmienność rynkową.

Co bierze się pod uwagę podczas wyceny inwestycji?

Podczas wyceny inwestycji brane są pod uwagę różne czynniki, które mogą wpływać na ich wartość. Ogólne warunki rynkowe, takie jak stopy procentowe, inflacja, sytuacja gospodarcza, i zmienność rynku, mogą mieć istotny wpływ na wartość inwestycji. Na przykład, wysokie stopy procentowe mogą obniżać wartość obligacji. Dokładne badanie sprawozdań finansowych i wskaźników finansowych, takich jak przychody, zysk netto, przepływy pieniężne, dług do kapitału własnego, rentowność aktywów (ROA) i rentowność kapitału własnego (ROE). Te dane pomagają ocenić kondycję finansową i potencjalny wzrost przedsiębiorstwa.

Każda inwestycja niesie ze sobą pewien poziom ryzyka, który musi być oceniony. Obejmuje to ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe i ryzyko płynności.

Wycena inwestycji jest procesem złożonym, wymagającym analizy wielu czynników. Od sposobu wyceny aktywów inwestycyjnych zależy nie tylko ich wartość księgowa. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych usług doradczych.