FINANCE BUSINESS PARTNERS

Czy warto zdecydować się na usługi zewnętrznego dyrektora finansowego? Czym zajmuje się ten specjalista i jak podejmowane przez niego działania przyczyniają się do rozwoju firmy? Przekonaj się sam!

Kim jest zewnętrzny dyrektor finansowy?

Zewnętrzny dyrektor finansowy to specjalista, który współpracuje z daną organizacją na zasadach kontraktu, dostarczając jej usługi doradcze z zakresu zarządzania środkami pieniężnymi. Osoba ta często posiada bogate doświadczenie zdobyte w różnych branżach, co pozwala jej na szerokie spojrzenie na finanse przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie dla mniejszych firm korzystanie z takiego wsparcia jest sposobem na dostęp do ekspertyzy finansowej bez konieczności zatrudniania pełnoetatowego dyrektora finansowego. Specjaliści z tej dziedziny mogą oferować elastyczność w zakresie wymiaru godzin pracy, co wydaje się korzystne z ekonomicznego punktu widzenia.

Czym zajmuje się zewnętrzny dyrektor finansowy?

W ramach swoich usług zewnętrzny dyrektor finansowy może zajmować się szerokim spektrum zadań — od zarządzania płynnością finansową po strategiczne doradztwo.

Wsparcie operacyjne przedsiębiorstwa

W ramach wsparcia operacyjnego zewnętrzny dyrektor finansowy angażuje się w codzienne działania firmy, pomagając w optymalizacji procesów i redukcji kosztów. Analizuje on dane, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zwiększyć efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. Dzięki temu może ono lepiej wykorzystać swoje zasoby i zwiększyć swoją rentowność. Wsparcie zewnętrznego dyrektora finansowego obejmuje także monitorowanie wskaźnika KPI i opracowywanie strategii na rzecz jego poprawy. Działania te mają na celu wzmocnienie struktury finansowej firmy i zapewnienie jej stabilności na rynku.

Zarządzanie płynnością i finansowanie

Do zadań zewnętrznego CFO należy również nadzorowanie płynności środków pieniężnych organizacji, co jest niezbędne dla utrzymania ciągłości operacyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzając kapitałem obrotowym, dba on o to, aby firma mogła terminowo regulować swoje zobowiązania, jednocześnie zachowując zdolność do inwestowania w swój rozwój. Zewnętrzny dyrektor finansowy może również poszukiwać nowych źródeł finansowania, negocjując umowy kredytowe czy inwestycyjne, które wspierają długoterminową strategię wzrostu przedsiębiorstwa.

Kontroling inwestycji

Zewnętrzny dyrektor finansowy analizuje również potencjalne projekty inwestycyjne pod kątem ich rentowności i ryzyka, rekomendując te, które najlepiej wpisują się w strategię firmy. Monitoruje on także postępy już zrealizowanych inwestycji, upewniając się, że przynoszą one oczekiwane korzyści. W ten sposób CFO przyczynia się do optymalizacji portfela inwestycyjnego przedsiębiorstwa i zabezpieczenia jego przyszłości finansowej.

Doradztwo strategiczne dla zarządu

Często zewnętrzny dyrektor finansowy pełni także rolę doradcy dla zarządu, dostarczając strategicznych wskazówek dotyczących kierunku rozwoju firmy. Przygotowuje on analizy i prognozy finansowe, które są fundamentem dla najważniejszych decyzji. Pozwala to na nowe spojrzenie na wyzwania i szanse stojące przed przedsiębiorstwem. W ten sposób zarząd może podjąć bardziej świadome decyzje, które prowadzą do wzrostu wartości organizacji i jego stabilizacji na rynku.

Korzystanie z doradztwa zewnętrznego dyrektora finansowego może naszym zdaniem przyczynić się do lepszego dysponowania zasobami firmy. Znasz kogoś, kto rozważa pojęcie współpracy z CFO? Koniecznie podeślij mu ten artykuł.